เจ้าหน้าที่เข้าสู่ระบบ
Username :
Password :

สังกัด
สพป.สุโขทัย เขต 1
สพป.สุโขทัย เขต 2
อปท.
กลุ่ม รร.เอกชน

ปีการศึกษา ครั้งที่
ด้านการอ่าน
ระดับชั้น จำนวน นร. ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง ปรับปรุง
เร่งด่วน
อ่าน
ไม่ได้
อนุบาล 2 4,156 0 0 0 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 1 5,062 0 0 0 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 2 4,933 0 0 0 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 3 5,788 0 0 0 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 4 4,983 1 0 0 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 5 5,064 0 0 0 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 6 6,236 0 0 0 0 0 0 0
รวม 36,222 1 0 0 0 0 0 0
ด้านการเขียน
ระดับชั้น จำนวน นร. ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง ปรับปรุง
เร่งด่วน
เขียน
ไม่ได้
อนุบาล 2 4,156 0 0 0 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 1 5,062 0 0 0 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 2 4,933 0 0 0 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 3 5,788 0 0 0 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 4 4,983 0 0 0 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 5 5,064 0 0 0 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 6 6,236 0 0 0 0 0 0 0
รวม 36,222 0 0 0 0 0 0 0
44. เลื่อนการประเมินการอ่าน 24/07/2016 10:45:47 ผู้ดูแลระบบ
41. ขณะนี้ ระบบได้ทำการปรับปรุงข้อมูล ให้เป็นนักเรียน ปีการศึกษา 2559 เรียบร้อยแล้ว 30/06/2016 11:53:40 ผู้ดูแลระบบ
43 . การเขียน 21/07/2016 11:38:27 บ้านฝั่งหมิ่น
39 . ทดสอบกิจกรรม 09/08/2015 16:01:43 ผู้ดูแลระบบ
แผนผังผู้บริหาร
นายปิติ แก้วสลับสี
ผู้ว่าราชการจังหวัด
ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นายพยอม วงษ์พูล
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1
นายมานพ ษมาวิมล
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2
นางศุกลรัตน์ มิ่งสมร
ศึกษานิเทศก์
นางอภัสนันท์ ศิริวิทชัยภรณ์
ศึกษานิเทศก์
นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข
ผู้บริหารสถานศึกษา
©Copyright 2015. | การวิจัยและพัฒนาการจัดการเชิงพื้นที่เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการอ่านของนักเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัดสุโขทัย
ผู้ดูแลและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศจังหวัด ผอ.ศิริวรรณ ขวัญมุข โทร.0808454874